I daginstitutionen 3-Høje har vi flere interne netværk på tværs af vores børnehuse.

Netværkene består af pædagogisk personale som har en særlig viden eller interesse indenfor de specifikke områder.

Interne netværk

Baggrund


I 3-Høje har vi vores eget inklusionsnetværk, hvor vi sikrer, at Silkeborg Kommunes Mindset for Inklusion bliver en større del af den daglige praksis med udgangspunkt i Den Nye Styrkede Læreplan og Trivsel på Tværs. Netværket sikrer en tidlig indsats med mulighed for sparring, observationer mv.

Inklusionsnetværket er et internt netværk i 3-Høje, hvor hvert børnehus deltager med minimum en pædagog. Netværket består lige nu af 6 pædagoger fra både børnehave og vuggestue samt en daglig leder.

Formål

At sikre sammenhæng og helhed i inklusionsarbejdet
At understøtte en tidlig indsats
At sikre et konstruktivt fag- og tværfagligt samarbejde
At kaste nyt lys og perspektiver på de udfordringer vores kollegaer møder
At skabe tilpas forstyrrelse i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis
Praksis

Inklusionsnetværkets arbejde dækker over en bred vifte af opgaver og kan omhandle alt fra børnehusenes rammer og struktur, organisering af det pædagogiske arbejde, de store og små børnefællesskaber, samt sikringen af det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Til vores arbejde gør vi brug af observationer, sparring, sidemandsoplæring mv.

Det er helt essentielt for os, at vores arbejde med vores kollegaer bygger på et fundament af ligeværd og fælles ansvar. Netværket mødes derfor en gang om måneden, hvor vi sparrer med hinanden og inklusionsopgaverne fordeles på tværs af 3-høje ud fra netværkets kompetencer.

Som netværk får vi sparring fra andre faggrupper og deltager i kurser, der bidrager til at højne vores faglighed og give ny viden til netværket og det øvrige personale.

Forældresamarbejde

I 3-høje vægter vi et godt forældresamarbejde båret af tillid og respekt. Det betyder, at I, som forældre, vil blive orienteret om og eventuelt inddraget i inklusionsarbejdet, såfremt inklusionsopgaven specifikt omhandler jeres barn. I tilfælde hvor udfordringer går på en børnegruppe, strukturering og organisering af den pædagogiske praksis eller lignende, vil I som udgangspunkt ikke blive orienteret. Her anses inklusionsarbejdet for at være en del af den daglige praksis på lige fod med de pædagogiske aktiviteter og udviklingen af den pædagogiske faglighed generelt.

I de tilfælde, hvor inklusionsarbejdet danner led i et tværfagligt samarbejde, såsom fokusmøder og netværksmøder, følger vores arbejde børnene.

Nyttige links:

Silkeborg Kommunes Mindset for Inklusion.

Trivsel på Tværs.

I Silkeborg kommune er det besluttet at de digitale medier skal være en del af børnenes dannelse.

I 3-Høje har vi et mediepædagogisk netværk på tværs af børnehusene.

Netværket mødes 3 x om året, hvor vi sparrer og inspirerer hinanden i forhold til det mediepædagogiske arbejde i børne og voksen højde.

I 3-Høje indgår it og medier som en aktiv og naturlig del af børnenes leg og læring.

Der tages udgangspunkt i Silkeborg kommunes digitale mediekufferter som institutionerne, kan reservere til brug i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Det indebærer bl.a. at koordinere dialogisk læsning i små grupper, uddeling af Sproggaven og samarbejde med tale-høre-konsulent.

Den sprogansvarlige er ligeledes tovholder ift. sprogvurderinger. I en 3-årig forsøgsperiode sprogvurderer vi alle 3-årige og alle skolestarter.

De sprogansvarlige i 3-Høje mødes 3 gange om året for at dele erfaringer, evaluere og implementere tiltag.