Skip til hoved indholdet
    Hjem Funder Børnehus

Funder Børnehus

I februar 2016 åbnede Funder Børnehus, der er en profilinstitution, hvor der i den pædagogiske praksis arbejdes med bevægelse og natur. Vi er i fuld gang med at blive en certificeret pædagogisk idrætsinstitution.

Funder Børnehus – bevægelse og natur

Tanker om bevægelse og naturs betydning for børn

De kropslige og sansemæssige forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet er basale, og hvis man fra de tidligste år ikke har været deltager i fællesskaber, der har haft kropslige kompetencer som omdrejningspunkt, så kan disse forudsætninger mangle.

Bevægelse skaber glæde. Det er svært at være vred, mens man hopper. Glæden skaber oprigtighed og ligeværdige relationer mellem mennesker, børnene imellem og voksne og børn imellem. At bevæge sig er også at turde. For eksempel at turde lave et farligt spring eller turde vise sin glæde ved at bevæge sig.

Børn leger sig til kropsbevidsthed. En stærkere krop og bedre kontrol over dens muligheder og begrænsninger gør børn bedre i stand til at bruge kroppen hensigtsmæssigt - både generelt og i risikofyldte situationer.

Sideløbende med den fysiske udvikling hjælper leg og bevægelse også til, at hjernen bliver aktiveret. Jo mere vi bruger kroppen og sanserne, jo flere signaler sendes der til hjernen, som dermed bearbejdes og sendes tilbage til kroppen. Hvis vi ikke bevæger os og får gang i motorik og sanser, får hjernen ikke noget, den kan bruge til at udvikle sig ud fra. Med andre ord: bliver kroppen ikke stimuleret, bliver hjernen det heller ikke.

Når børn kravler og laver krydsbevægelser, bliver hjernehalvdelene tvunget til at arbejde sammen, og der bliver bygget bro mellem hjernehalvdelene. Det betyder, at når børn senere skal løse en matematikopgave, læse en bog, eller forstå abstrakte ting, kan hjernehalvdelene arbejde sammen, og børnene bliver bedre til de kognitive ting. Det er altså ikke kun fordi, det er godt at få frisk luft og komme ud og bevæge sig - og fordi fysisk aktivitet forhindrer mange sygdomme – at børnene skal bevæge sig. Nej, de bliver også kvikkere i hovedet.

Barnet er sin krop, hvorfor kroppen SKAL være i centrum i al pædagogik. Den sanselige og følelsesmæssige fortrolighed med egen krop og verden er en forudsætning for deltagelse i dagligdagen livet igennem. Man kan sige, at læring først og fremmest er tavs og ubevidst. Læring er noget, som vores krop tilegner sig, og som man derefter først ”opdager”, at man har lært, når kroppen benytter det.

Pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk mål. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken før idrætten – og med afsæt i et bevidst pædagogisk grundsyn – omsat til handlinger. Pædagogisk idræt er et grundsyn, som danner grundlag for hele det pædagogiske arbejde – dvs. læreplaner, design af rum og rammer, organisering af det pædagogiske arbejde samt personalets rolle. Idræt, leg og bevægelse er en del af alle didaktiske overvejelser.

  • Idræt: løb, spring, kast, kamp og konkurrence.
  • Leg: Rollelege og regellege.
  • Bevægelse: Sanser, motorik, koordination og rytme.

Pædagogisk idræts fire fokuspunkter for børnenes udvikling og læring

Fysisk udvikling

Motoriske færdigheder, kondition, styrke, koordination, kropsudtryk, kropserfaringer, krop imiterer krop, kropslig kommunikation, kropslige handleformer: øve, prøve, mestre mm.

Social udvikling

Rollefleksibilitet, medansvar, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå på kompromis, at være solidarisk og empati.

Kognitiv udvikling

Forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, evne til refleksion, bruge hukommelse/huske, kritisk tænkning, taktik, regler mm.

Psykisk udvikling

Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning mm.

Vi mener, at pædagogisk idræt som metode kommer omkring alle læreplanstemaerne. Det vil sige, at børnenes fysiske, sociale, kognitive og psykiske udvikling styrkes gennem den pædagogiske idræt.

Funder Børnehus arbejder hver dag i tre læringsrum:

Når vi bevidst arbejder med de tre læringsrum har vi øje for børnenes forskellige forudsætninger, så det giver muligheder for læring og udvikling for alle børn i en inkluderende ramme, hvor det ikke kun er aktivitetens/legens regler, der er i fokus.

Det giver personalet mulighed for at arbejde kontinuerligt med deres egen personlige og faglige udvikling, hvilket kommer børnegruppen til gode.

Vores grundsyn er at man som menneske hele tiden skal være i bevægelse – i udvikling. Arbejdet med de tre læringsrum giver og mulighed for at nå et mål på mangfoldige måder.

Når vi bevidst arbejder i de tre læringsrum er der mulighed for, at de voksne udvikler sig i de relationer til børnene som er givet, men som også i forhold til de fysiske miljøer i institutionen.

Det formelle rum, hvor relationen er voksen til barn

Aktiviteter i dette læringsrum foregår altid med et bevidst mål for øje. Det vil sige, at det er den voksne, som styrer, hvad der foregår, hvor det foregår, og hvem der skal deltage. Det er den voksne, som er initiativtager, igangsætter, instruktør og udvikler på aktiviteten, som er planlagt og struktureret. Til grund for de planlagte aktiviteter ligger der altid både pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Det uformelle rum, hvor relationen er barn til voksen og voksen til barn

I dette læringsrum mødes barnet og den voksne i aktiviteten, oftest fordi barnet inviterer. Selvom vi bevæger os i det uformelle rum, foregår aktiviteten i et samspil. Børn gør sig nogle erfaringer via kropslige oplevelser, som lageres bedre i hukommelsen, end ord alene ville kunne, fordi kroppen ”husker”. For eksempel hvis en gruppe af børn ikke fungerer sammen socialt, så virker kram bedre end 1000 ord. Krammet fremkalder ganske enkelt en større bevidsthed i kroppen end ord.

Det voksenfri rum, hvor relationen er barn til barn

I dette læringsrum, som udelukkende foregår i det uformelle rum, har børnene taget aktiviteten til sig og er ved at gøre den til deres egen. Det vil sige, at børnene er ved at danne deres egen legekultur. Børnene har ikke nødvendigvis, det samme formål med aktiviteten, som den voksne ville have. Derfor har de voksne udelukkende en observerende rolle i dette læringsrum. Denne rolle kan bibringe med viden, om både det enkelte barns trivsel og udvikling og den samlede gruppes interaktion til brug i det videre pædagogiske arbejde.

Den daglige praksis

Med et pædagogisk fokus på barnets krop og bevægelse kombineret med naturens vide rammer er vores vision at skabe gode, positive bevægelsesmiljøer og en bevægelseskultur, hvor vi anerkender og respekterer kroppens egenværdi. Et miljø, der tilgodeser kropslig viden og inkluderer viden, skabt igennem sanserne og bevægelse ud fra en betragtning om, at det er fundamentalt vigtigt i menneskers tilværelse – ikke mindst børns.

Vi har fokus på kropslighed i hverdagen. Vi sætter rammerne og støtter børnene, så de udvikler handlekompetence via deltagelse – at kunne selv. Vi ved, at der er mange tilgange til læring. I Funder Børnehus tror vi på, at ”krop imiterer krop”, hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i en kropsfænomenologisk tilgang til læringen, da vi tror på, at vi som mennesker lærer gennem kroppen og med kroppen.

Vi vil skabe en bevægelseskultur, hvor idræt, leg og bevægelse er i centrum og er en integreret og prioriteret del af institutionens hverdag – både i det formelle og i det uformelle rum. Vi skal sikre os, at der er aktiviteter og legemiljøer, hvor såvel de forsigtige som de voldsomme børn kan deltage og blive udfordret og opleve bevægelses-glæde.

Om Funder Børnehus

Dagligdagen i børnehaven

Kl. 6.30 - 7.30: Institutionen åbner. Dagen starter med hygge og morgenmad i fællesrummet for dem, der ønsker det. Der er mulighed for morgenmad i tidsrummet kl. 6.30-6.50. Eventuelle beskeder vedr. dit barn skal gives til de voksne, der har morgenvagten.

Kl. 7.30 - 8.45: Når klokken er 7.30, er der mødt en voksen fra alle grupper, og vi fordeler os ud i grupperne, hvor der modtages børn, leges og hygges.

Kl. 9.00 – 9.30: Samling, hvor børnene orienteres om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Der spises ligeledes formiddagsmad i dette tidsrum.

Kl.9.30 – 11.00: Hver gruppe gennemfører planlagte pædagogiske aktiviteter. Nogle går på legepladsen, andre tager måske på tur. Man kan også vælge at blive inde alle sammen. Hvad man laver og hvilke pædagogiske aktiviteter der foregår, afhænger helt af dagens planlægning.

Kl. 11.00 - 12.00: Der dækkes bord, og børnene spiser. Alle børnene får varm eller kold mad fra vores køkken. Madplanen fremgår via Aula og hænger ligeledes på tavlen ved køkkenet. Samværet omkring måltidet er en vigtig daglig ting, som vi vægter højt. Efter måltidet er der oprydning og toiletbesøg, og nogle gør sig klar til middagssøvnen. De andre børn har forskellige muligheder for pædagogiske aktiviteter.

Kl. 12.30 - 13.30: De voksne afvikler frokostpauser.

Kl. 13.30 - 15.00: Sovebørnene vågner, skiftes og leger/pædagogiske aktiviteter. Der spises eftermiddagsmad.

Kl. 15.00 - 16:30: Efterhånden som børnene og de voksne bliver færre, samles vi i fællesrummet. Om sommeren slutter dagen for det meste på legepladsen. Det er meget vigtigt, at du og dit barn siger farvel til en af personalet, så vi ved, at dit barn er hentet.

Vi ser helst, at børnene er i institutionen inden kl. 8.45, da vores aktiviteter starter herefter. Det kan for de fleste børn være meget svært at komme dumpende ind midt i en gruppe, der er godt i gang med en aktivitet. Samtidig er det svært for personalet at forlade en aktivitet for at vinke/sige farvel, da koncentrationen i gruppen afledes hurtigt af for mange forstyrrelser. 

Husk at Funder Børnehus har skofrizone (ingen udendørs sko indenfor), så husk hjemmesko eller lignende til jeres barn. 

Forældresamtaler

I tilbydes en forældresamtale, når jeres barn er Løbebille, Kratløber, Springhale samt før skolestart.

Der vil altid være plads til forældresamtaler, hvis der er behov for det.

Informationer

Ved hver stue hænger der informationstavler, hvor der informere om aktuelt for grupperne. Derudover vil der komme div. informationer på Aula.

Goddag og farvel

Det er vigtigt, at I og jeres barn siger goddag og farvel til en voksen, når I afleverer og henter jeres barn. På den måde ved vi, hvornår jeres barn er i børnehaven, og samtidig lærer vi hinanden hurtigere at kende. Det er meget vigtigt at huske at indtjekke og udtjekke på Aula-skærmen - som kun voksne må betegne.

Så længe I er i børnehaven, har I ansvaret for jeres barn.

Husk: Både når I afleverer og henter, skal lågen lukkes. Børnene må ikke selv åbne lågen indefra.

Hvis andre end forældrene må hente barnet, kan I meddele det på Aula, når det er aktuelt.

Større søskende skal som udgangspunkt være 10-11 år, før de kan pålægges et ansvar for at hente mindre søskende.
Der skal dog gives en skriftlig tilladelse fra forældrene.

Fridag / Sygdom

Hvis dit barn er sygt eller har en fridag, vil vi gerne have, at I meddeler det på Aula, eller der kan sende en sms til børnehaven inden kl. 8:45.
Udover de gængse børnesygedomme er sygdom kendetegnet ved, at barnet ikke kan følge den naturlige hverdag og gøremål.

Fodtøj / udendørssko

Da vores gulve i børnehuset bruges til alle former for bevægelse af børn og personale, har vi besluttet, at alle som kommer ind i vores lokaler, skal efterlade sine sko ved indgangsdørene. Dette gælder alle årstider.

Skiftetøj / regntøj

Vi er en bevægelsesinstitution, så vi vil rulle, trille, hoppe og lege uanset vejret.

Da det ikke kan undgås, at jeres barn indimellem bliver vådt eller beskidt, er det vigtigt, at I medbringer skiftetøj. Dette gælder både undertøj, strømper, trøjer og bukser.

Vi vil så vidt muligt dagligt være ude at lege, derfor er det nødvendigt for jeres barn, at der kommer passende overtøj med, såsom flyverdragt, jakke, regntøj, gummistøvler, sandaler osv. i forhold til årstiderne.

Når solen skinner højt fra sky, og solcreme er nødvendigt, smører vi børnene over middag og evt. igen sidst på eftermiddagen.
Det er vigtigt, at jeres barn er smurt med solcreme hjemmefra, så vi kan gå ud fra morgenstunden.   

Tydeligt navn

Det gør dagligdagen meget nemmere for både jeres barn og personalet, når der står navn i alt overtøj og fodtøj.

Det er jer, som forældre, der skal holde styr på, om barnets ejendele er i garderoben, inden I går hjem.

Middagssøvn / Bleer

Der er mulighed for, at jeres barn kan sove middagssøvn i børnehaven. I skal selv medbringe dyne og pude.

De børn der bruger ble, skal selv huske at medbringe bleer, som lægges på badeværelset.

Legetøj

Børnene må ikke have deres eget legetøj med i børnehaven.

Der må selvfølgelig gerne medbringes en sovebamse og en sut, som før og efter middagsluren skal ligge i garderoben.

Fødselsdag

Vi vil gerne holde fødselsdag for børnene i børnehaven. I aftaler med personalet hvornår og hvordan.

Madordning

Vi har madordning i børnehaven. Det betyder, at børnene ikke skal have mad med selv.

Vores køkkenpersonale er ansat til at lave mad til alle børn i Funder Børnehus ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostsammensætning til små børn. Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.

Madplanen fremgår i Aula og hænger ligeledes på tavlen ved køkkenet.

Når grupperne skal på tur, vil der blive pakket en frokostkurv.

Der vil blive taget hensyn til lægedokumenteret fødevareallergi og religion.

I Funder Børnehus har vi 6 vuggestuegrupper. De 4 vuggestuegrupper i Blåbærhuset er: Barkløberne, Sivløberne, Springbillerne og Ørentvisterne. Herudover har vi 2 vuggestuegrupper i Skovbærhuset, som er Dansemyggene og Natsværmerne. De deler fællesrum med de yngste børnehavebørn.
Hver vuggestuegruppe er normeret til 14 børn og 2 pædagoger og 2 medhjælpere. Grupperne er aldersintegreret.

Indearealet

Funder Børnehus er en bevægelsesvuggestue, som har fokus på børnenes primære sanser i hverdagens aktiviteter. Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i at udvikle, støtte og udfordre børnenes primære sanser og motorik - udfra det enkelte barns udviklingstrin. Alle grupper er tilknyttet et stort fællesrum med masser af plads til leg og bevægelse. Her vil bevægelsesmulighederne løbende ændre sig.

I Funder Børnehus får man lov og tid til kropslige udfordringer. Vi har børnenes kropslige udvikling for øje, og vi har altid denne sætning med os: ”Hver gang vi gør noget, som barnet selv kunne have gjort, fratager vi barnet mulighed for læring”.
Derfor opfordrer vi også til, at børnene selv kommer gående eller kravlende ind i vuggestuen og dermed indtager rummet i deres eget tempo. Ligeledes at de helt små bliver lagt på maven og ikke i en passiv siddestilling. Hånd i hånd med den kropslige erfaring går selvhjulpenhed. I hverdagen arbejder vi rigtig meget med selvhjulpenhed.

Udearealet

Her har børnene bl.a. mulighed for at gå på opdagelse, cykle og lege. Det pædagogiske personale udfordrer børnenes motorik og primære sanser. Dette sker både via den fri leg og igangsat struktureret leg.

Vuggestuegrupperne har tilknyttet ladcykler, som grupperne i ugens løb skiftes til at benytte. Dette gør, at vi har mulighed for at komme på tur rundt i nærområdet med en mindre gruppe børn.

Velkommen til Funder Børnehus - Vuggestuen

Børnehus - VuggestuenInden jeres barn starter i vuggestuen, modtager I en mail fra os, der bl.a. beskriver vuggestuens hverdag. Heri vil vi også informere om en opstartssamtale, mulighed for at komme på rundvisning i børnehuset, og at I sammen med jeres barn inden den egentlige opstartsdato må komme på forbesøg i vuggestuen. Formålet med disse forbesøg er, at I og jeres barn får kendskab til personalet, de andre børn, de fysiske rammer, legetøjet, lyde, dufte etc. Erfaring viser, at dette kan hjælpe til en blidere indkøring og opstart i vuggestuen.

Ring inden det 1. besøg for at aftale nærmere med os. Nummeret finder I i velkomstmaterialet eller her på hjemmesiden.

Dagligdagen i vuggestuen

En almindelig dag i vuggestuen starter i Blåbærhuset kl. 6.30, hvor vuggestuen åbner. Her har de børn, der afleveres mellem kl. 6.30-6.50 mulighed for at spise morgenmad. Vi tilbyder havregrød, havregryn eller en rugbrødsmad med smøreost. Eventuelle beskeder kan gives til den voksen, der har morgenvagten – Det vil være skiftende voksne fra alle vuggestuegrupperne. Herefter leger vi i fællesrummet.

7.30 - 8.30: Børnene fra Skovbærhuset går over i deres grupperum og igangsætter lege. Børnene fra Blåbærhuset leger i fællesrummet, og vi modtager flere børn og hygger.

8.30 - 9.00: Vi spiser formiddagsmad.

9.00 - 9.15: Samling (sang- og bevægelseslege)/de yngste børn puttes til formiddagslur

9.15 - 10.45: Formiddagsaktiviteter

10.45: Frokost. Alle børn, der er vågne, spiser et varmt eller koldt måltid. Madplanen fremgår i Aula og hænger ligeledes på tavlen ved køkkenet.

11.15 - 12.40: Oprydning, højtlæsning og putning af de børn, der kun sover middagslur. Middagslur for de ældste børn og de yngste børn vågner fra middagslur, spiser frokost og leger på stuen. De voksne afvikler frokostpause på skift.

13.30: Eftermiddagsmad, børnene vågner og derefter leg, enten ude eller inde. De yngste puttes til eftermiddagslur efter behov.

16-16:45: Børnene fra Skovbærhuset kommer over i Blåbærhuset. Vi leger sammen enten i fællesrummet eller på legepladsen.

Husk at sige farvel til en voksen, inden I går hjem, samt tjekke barnet ud på Aula-skærmen.

Vi har stort set den samme rytme hver dag – og selvfølgelig følger de yngste børn deres egen rytme mht. mad og søvn og vågne stunder.

Praktiske informationer

Når barnet starter i vuggestue, får det sit eget garderoberum til overtøj og fodtøj. En kurv på badeværelset til skiftetøj, sutter og sovedyr. Det er dejligt og en stor hjælp, når I skriver navn i fodtøj, overtøj, sutter mm.

Vuggestuen har bleer, og hvad der hører til, når dit barn skal skiftes.

Vi har hagesmække, som bruges ved måltiderne. I medbringer selv savlesmækker, hvis jeres barn har behov for det.

Vi har dyne og evt. pude til at sove med, men I skal selv medbringe betræk til dyne og evt. pude og sørge for at tage det med hjem og vaske efter behov. Børnene må også sove i egen medbragt voksipose.

Om sommeren forventer vi, at I smører barnet med solcreme hjemmefra, og så smører vi dem med solcreme, hvis vi går ud om eftermiddagen.

Samtaler

Når barnet starter i vuggestuen, inviterer vi til en opstartssamtale for at høre om jeres barns behov, rytme mm. Efter ca. 3 måneder tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi taler om opstarten i vuggestuen, og hvordan jeres barn trives. Omkring barnets 2 års fødselsdag tilbyder vi endnu en samtale og igen inden barnet skal starte i børnehave. Herudover vil der altid være plads til en forældresamtale efter aftale.

Informationer

Informationer ang. vuggestuen kommer via Aula eller hænger på vuggestuens hoveddør. Sovetider kan ses på Aula.

Husk at tjekke jeres barn ind og ud på Aula-skærmen, som hænger i vuggestuens garderobe/fællesrum. Så vi ved hvilke børn, der er i vuggestuen. Hvis jeres barn er syg, holder fri eller kommer senere, vil vi gerne have besked inden kl. 9 via Aula.

 

Sygdom

Sygdom kendetegnes ved, at barnet ikke kan følge den naturlige hverdag og gøremål i vuggestuen.

Fodtøj

Funder Børnehus har skofrizone. Så alle bedes stille deres fodtøj i garderoben.

Fødselsdage

Fødselsdag vil vi gerne holde for børnene. I kan aftale tidspunktet med de voksne i gruppen.

Madordning

Vi har madordning i børnehaven. Det betyder, at børnene ikke skal have mad med selv.

Vores køkkenpersonale er ansat til at lave mad til alle børn i Funder Børnehus ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kostsammensætning til små børn. Vi prioriterer økologiske produkter og årstidens frugt og grønt.

Madplanen fremgår i Aula og hænger ligeledes på tavlen ved køkkenet.

Der vil blive taget hensyn til lægedokumenteret fødevareallergi og religion.

Fastelavn

Børnene slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Vi vil lege nogle fastelavnslege og synge.

Affaldsindsamling

Vi følger Naturstyrelsens initiativer - bl.a. at indsamle affald/skrald i den omkringliggende natur hvert år i april.

Sommerfest

En af årets højdepunkter sidst i august, som vil samle børn, forældre og personale omkring den medbragte madkurv og give anledning til at få talt samme, mødt andre forældre, at få nogle hyggelige og sjove timer og at opleve børnene på legepladsen.

Bedsteforældredag

I september inviteres bedsteforældrene til at "gå i børnehave" med børnebørnene og få et indblik i børnenes hverdag her.

Motionsløb

I oktober vil vi på børnehave niveau forberede og deltage i skolernes motionsløb.  

Forældremøde

Hvert år sidst i oktober er der forældremøde med valg til bestyrelsen. Inden valget vil bestyrelsen aflægge beretning, der kan være indlæg fra børnehaven  af forskellige karakter, personalet fortæller lidt om, hvad der rører sig lige nu i børnehaven, og der er mulighed for at tage forskellige emner op.

Lygtetur

Børnene medbringer et syltetøjsglas hjemmefra, som vi sammen pynter og laver til en lille lygte. Den første fredag i december mødes vi tidligt - mens det endnu er mørkt - og går en tur i den friske december luft, samles i børnehaven og spiser morgenmad alle sammen.
Herefter tager forældrene på arbejde og søskende i skole.
Søskende lygter laves i hjemmet.

 

Annette Frederiksen

Institutionsleder

+4523638523

Annette.Frederiksen@silkeborg.dk

Daginstitutionen 3-Høje

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt